"... [ : - : - : 10 - : 111 ]            [ : - : - : 4 - : 250 ]            ... [ : - : - : 2 - : 187 ]            ... [ : - : - : 20 - : 202 ]            (( ... [ : - : - : 9 - : 102 ]            ... [ : - : - : 0 - : 12 ]            ... [ : - : - : 0 - : 9 ]            ... [ : - : - : 0 - : 9 ]            [ : - : - : 2 - : 432 ]            (( ... [ : - : - : 17 - : 155 ]           

 : 4,660  
 : 4,244   
 : 3,259 : 1,010
  
 : 4,254    
 : 3,191
 /
   
 : 2,263  : 1,345   
 : 1,021  : 782  >

>

. . . .
« | (2) | .... » 
10-01-2012, 10:34 AM   #1

alkap ~
 

ﯦﮬﮧ 187
  Sep 2012
ڪ 282
 ڪ
 Iraq
   is on a distinguished road
  7up
мч ѕмѕ ~
мч ммѕ ~
My Mms ~
: 187
: 282
: 0.27
: 254
: 28
:
: :
: : iraq

[] :
( ) -
[Product] : ( )
( )


(2)

( )
( 391 )

:
.

:
.

:
( ) .

( )

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=( )

( ).

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=( )

( ).

=
ʡ =
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
ǡ =( )

( 1240 1304 )

:

( ) .

:

( 1240 - 1246 ) .

:

( ) .
( ) .
: ( ) ( ) :

: :

.

:

1 - .

2 - .

:

( ) 1304 ( ) .

() (), .,,, () ( ) .
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=


:

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

( )

=
=
: =
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1868 ,,
ǁ ǁ

.
,,,


18
(1893).
.
(1894)  1932.


( )

=
=
=
с =
=
=
= ( )
=
=
Á ܐ =
ѐ = ܐ
ʐ =
= Ӑ ܐ ܁
 =
=
=
Ձ =
ѐ =
=
= ܁
= ܁
= А
э =
Ձ =
= ᐁ
=
ʐ =
=
=
=
ց ց =
 =
؁  =
 =
=
Í = ʍ
܁ = 
=  ܐ 
́ = ϐ 
= ݍ ϐ
= ܐ ܁
ܐ = ֐
  =  э
= с
܁ ܁ =
А сܐ ᐁ = ڍ
=
= А
͍ ͐ = ڐ
=
=
=
=
ː = ܐ
Ձ =
 = ܍
 = ρ
=
ܐ = ܐ
=
=
= ʐ
=
=
= ʐ
ʐ = 
= ѐ
с ʍ
, ʐ
́ ( ).=
= 
=
=
ʁ =
= Ձ
܁ ց =
Ӑ = Ӑ ށ 
= Í
́ =
ϐ = ʍ
 = ԁ
ܐ Ձ =  
ѐ ݐ = ͐
=
ܐ Ɓ ρ = ܐ
ܐ = 
͍ =
܁ = Ԑ
= А
Ӂ =
ڍ ܍ =
ܐ ܁ =
Ձ = с
=
  = с
Ձ ށ =
=
=
ځ ܁ =
ڍ = ށ
= 
 = Ӎ
=  
ѐ = ʐ ѐ
ʐ = ݐ
͐ = с
= с
с = Ձ
= с
= с
ʐ ځ = Ӂ ύ с
= ʁ
ځ =
́ =
=
= Ё
ݍ =
 =
=
=
= ΍ Ð
́ = 
 =  Á ܐ
Ӑ ʁ = ʐ
 ʐ = ʁ
 =
Á = ͍
ݐ = 
偐 ܁ э = ʐ 
  ᐁ =
=
=  ܐ
э ݐ ҁ = 
 =
с = 
=
= 
ѐ с =
ѐ = ܁ ܐ ၐ
ݐ  = 
ܐ =
܁ ϐ = ܁
͐ = ͐
ϐ =
=
= 
 ͐ = ͐
= ҁ
э =
=
с =
 = ʍ
= э
= э с
сܐ ܐ =  
=
=
ܐ = ށ
 ڍ = 
ܐ = с
  ρ = с ρ
= с
э = Ő
 =
=
 = ܐ
=
恐 =
ց = 
= э
ށ ˁ = Ձ
с =
=
=
=
Ձ = ܐ
ځ

с
ρ ϐ ؁
..

с ځ

...  ( )
э с 1999
( Ё  с )


ʐ ρ
Ɓ

с с Ɓ

с
Ð
 Ð с
с
Ɓ

ρ

 ѐ ʁ 

ʐ
Ё Ӑ
Ӂ
Ӂ

؁
с ؁
ѐ 
Ё
ѐ


Ɓ

Ɓ

 Ձ

с


ʐ
э
ѐ Ӑ ́
ѐ ́

恐 э ˁ
Ӑ Ӎ
 с
Ձѐ 
ց
 Ր
с

΁

΁
с
ڐ 
ԍ Ӑ
ʐ 

 э
ݐ
ݐ Ձ Ձ
ݐ


ʁ

 ʐ ؁
ށ -
Ɓ
ڍƁ с
ڍƁ

ҁ Ɓ
Ё ʁ
́

ݍ с

Ձ ѐ ց ہ

ѐ ʍ
ѐ ځ

͍
... Ձ
с ʐ э
ʍ ́

 Ɓ

ρ



  с

ց
ށ 
ށ ށ ́

..... ܐс
܁ Á ܁.... . ށ
܁ .....
..... ʐ
..... !
ہ .... . ܍
.... . ڐ
.....
ѐ܁ ..... Ð Ð
..... ܁
..... ܍ 㐁
.... ِ
сܐ ... с ܍
ځ ..... ܐ
ܐ ..... ݁
Á ..... ܐ ܁
Á ..... ܐܐ
 ..... ށ ѐ 
ѐ ϐ ..... э
..... ܐ
ܐ ܁ с .....  ܐ
.....
ܐ ..... ..
܍ϐ ܁ .....
..... ѐ
Ӂ ..... ܁ ܐ
ѐ .....ԁ
с .....
܁ .....
܁  . .... Á ށ
.... с Á
Á .....
Á Ӑ ށ ..... Ӂ
.....
Á ..... 
 .....
.....
ʁ ڐ..... ݁ ܍
..... с
.. .. .
....
..... ܐ Í
ܐ ..... ρ ڍ
 ܁..... Ð
܁ ܁ Ɓ ..... 
 ..... ܁
Á .....ԁ
 Ձ.....
܁ Á... .. ܁
..... 
ܐ .....
ܐ ρ.....Ձ ށ
Ӂ ܍  ..... ܁
́ .....
Áܐ ..... ʐ ܐÁ
Ӂ Á Á
Ӑ Í
ʁ ѐ .
А
 ʁ ΁ ѐ
ʍ 䍁
搁 ځ

ʍ
.

1277 1315
( )

= с
= 
=
= ݐ
ԁ =
=
=
́ =
= 
=
 =
 =
 =
э = ʐ
 = ݐ
ѐ =
Ɓ = ΁
= ݐ
 =
ѐ ͍ =
ҍ = Ӂ
= ؁
= ؁ ʐ
= э
Á =
= Á
=
ʁ = 
= Ձ
= Ӎ ͐
 с =
ʁ = ܐ с
=
э =
ʁ = э ʍ ʐ
 =
= ڍ
ځ = ځ ͐ ʁ
=
 = ˁ
 =
܁ =
܁ = ܁
с = ܐ
 ԍ =
= ܁
=
؁  =
ܐ =
=
= 
с = Á
= ܐ
 = ܁ Ձ э
ѐ܁ = ܁
=
= ͐
=
=
=
= с
=
͍ = ܍
Ð = Ձ
=
=
ܐ =
=
ϐ = ʐ
ܐ = ށ
ܐ Ё = 
 Á =
= 
:

с ܐ =
=
= ѐ
Ӂ ʁ =
= ݐ
ܐ = Ձ
э =
= ؁ ϐ
ѐ = ѐ
= ʐ
Ձ ʐ = Ԑ
Ӂ = с ݐ
 =
= ݐ А А
= ܐ
= ܐ
ԁ Ё = ѐ
= Ձ ϐ
= ܐ
Ӂ = 
 =
=  ԁ
= Ӑ Ӑ
Ӂ = ѐ
ѐ = ѐ
с с = ́
= ѐ
= ԍ  Ӑ
= Ձ ϐ
= ځ ѐ
= ѐ
ݐ ؁ ؁ = 恐
= ܐ
ʍ ͐ ڍ܁= с ہ ͐
= ؁ э Ӑܐ
= ́ܐ
ѐ  =
= ʍ
= ʁ Ӂ
؁ = ͐
 =
ځ =
= Ӑ

Á    с э
ށ ()
ρ .

1233 垞 1290
(57)
.

ʁ Á ρ
ށ ᐁ
΁
ˁ
؁ :

ː Ԑ Ԑ
:А

()
() .

Á

ʍ
Á
Á
ށ ( ) с
с 
ݐ Á ( )
ρ

с  .

Ӑ
 : Ӑ
Ð ځ 
  .


ѐ :

=
 =
ҍ = 
ѐ =
=
ʍ =
 =
= 
=
܁ = с
=
= Ӂ
=
= Ձ
с = с
ց   = 
с =
= ځ ː
= ρ
=  ܁
Ԑ ρ =
ʁ = 
с = Á с
ˁ Í =
΁ = ΁
Ӂ =
= Ӂ
͐ =
Ӂ =
 = ʍ
ڍ ́ =
ڍ =
= ށ
А = А ށ
ၐ =
 = Ԑ
܁ = 
= 
=
=
=

: (2) || : || :

, , , , , , ,: - :


sgsgm hgrwhz] hgohg]hj td pf Ng hgfdj (2)


: - :


sgsgm hgrwhz] hgohg]hj td pf Ng hgfdj (2) sgsgm hgrwhz] hgohg]hj td pf Ng hgfdj (2)


   

5
( ) 0 389 03-18-2014 01:40 PM
.. 2 330 10-07-2013 08:11 AM
3 329 09-29-2013 07:00 PM
3 403 05-08-2013 06:22 PM
1 461 05-08-2013 06:22 PM


« | .... »
: 1 ( 0 1)
 

Bookmark and Share

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

New Page 1

Twitter

Facebook

Rss


  - - - -
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
::dawi 1,0
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

new notificatio by 9adq_ala7sas
BY: ! BADER ! © 2012
This Forum used Arshfny Mod by islam servant

Security team

|